<<นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี>> <<อัตลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย>> <<เอกลักษณ์ :สถานศึกษาสืบสานประเพณีไทย>>
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์แหล่งเรียนรู้น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  
   
 
 
 
 

 

11 ส.ค. 58
     โรงเรียนคำเตยวิทยา จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ

<< ชมภาพกิจกรรม >>


10 ส.ค. 58
     ติดตามการ Coaching & Mentoring ตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

<< ชมภาพกิจกรรม >>


6-7 ส.ค. 58
     โรงเรียนคำเตยวิทยา ร่วมกับสหวิทยาเขต
กุดชุม เลิงนกทา ไทยเจริญ จัดกิจกรรมเปิดประตู
สู่อาเซียน

<< ชมภาพกิจกรรม >>


29 ก.ค. 58
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมโรงเรียนคำเตยวิทยา
ร่วมกับเทศบาล
ตำบลคำเตย จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

<< ชมภาพกิจกรรม >>


29 ก.ค. 58
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนคำเตยวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย

<< ชมภาพกิจกรรม >>


16 ก.ค. 58
       งานวิชาการโรงเรียนคำเตยวิทยาจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบมาตรฐานตามแนว
O-NET และ PISA-Liked

<< ชมภาพกิจกรรม >>


15 ก.ค. 58
      คณะกรรมการจาก สพม.28 นิเทศ
โรงเรียนคำเตยวิทยา  เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

<< ชมภาพกิจกรรม >>


14 ก.ค. 58
       คณะกรรมการจาก สพม.28 นิเทศ
โรงเรียนคำเตยวิทยา  เพื่อยกระดับให้เป็น
โรงเรียนในฝันที่ยั่งยืน

<< ชมภาพกิจกรรม >>


1 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ << ชมภาพกิจกรรม >>
18 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 << ชมภาพกิจกรรม >>
18 มิ.ย. 58 ทำบุญเลี้ยงพระฉลองโดม << ชมภาพกิจกรรม >>
18 มิ.ย. 58 เลี้ยงรับ-ส่งคุณครู << ชมภาพกิจกรรม >>
12 มิ.ย. 58 ค่ายวิทยาศาสตร์ << ชมภาพกิจกรรม >>
30 พ.ค. 58 รับนโยบายสู่การปฏิบัติ << ชมภาพกิจกรรม >>
22 พ.ค. 58 รับคุณครูคนใหม่ << ชมภาพกิจกรรม >>
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ << ชมภาพกิจกรรม >>
28 มี.ค. 58 ศึกษาดูงาน สปป.ลาว << ชมภาพกิจกรรม >>
6 ก.พ. 58 ลูกเสือต้านยาเสพติด << ชมภาพกิจกรรม >>
11 ม.ค. 58 เข้าค่ายพักแรม << ชมภาพกิจกรรม >>
6 ม.ค. 58 กิจกรรมวันวิสาขบูชา << ชมภาพกิจกรรม >>
26 ธ.ค. 57 กีฬาสี ปีการศึกษา 2557 << ชมภาพกิจกรรม >>
24  ธ.ค. 57คณะกรรม สพม.28 นิเทศ  << ชมภาพกิจกรรม >>
12  ธ.ค. 57 ประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม  << ชมภาพกิจกรรม >>
ข่าวการศึกษา
 
 
ผู้บริหาร
นายอมร ฤกษ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา
<< แนะนำผู้อำนวยการ >>
 
นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา
<< แนะนำรองผู้อำนวยการ >>
ฐานข้อมูลออนไลน์คำเตยวิทยา
กิจกรรมเด่น
ปฏิทิน
สถานที่ท่องเที่ยว
รอยพระพุทธบาท
พระธาตุกล่องข้าวน้อย
ของฝากจังหวัดยโสธร
ประเพณีบุญบั้งไฟ
หน่วยงานราชการที่สำคัญ
เว็บไซต์หน่วยงานราชการในยโสธร
ลิงค์เว็บไซต์ที่สำคัญ

 


โรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
โทร. ๐-๔๕๗๑-๘๑๒๘
E-Mail :: khamtoei@hotmail.com