<<นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี>> <<อัตลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย>> <<เอกลักษณ์ :สถานศึกษาสืบสานประเพณีไทย>>
แหล่งเรียนรู้
ลิงค์แหล่งเรียนรู้น่าสนใจ
ดูทีวีออนไลน์
  
   
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนคำเตยวิทยา

การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษ

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนคำเตยวิทยา


29 ม.ค. 59
     งานวิชาการโรงเรียนคำเตยวิทยา จัดกิจกรรม
ติวเข้มเติมเต็ม O-Net

<< ชมภาพกิจกรรม >>


23 ม.ค. 59
     โรงเรียนคำเตยวิทยา ร่วมกับสหวิทยาเขต
กุดชุม เลิงนกทา ไทยเจริญ จัดกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                        << ชมภาพกิจกรรม >>


16 ม.ค. 59
     กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559
                         << ชมภาพกิจกรรม >>


30 ธ.ค. 58
     ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม

<< ชมภาพกิจกรรม >>


28 ธ.ค. 58
       งานกิจการนักเรียนโรงเรียนคำเตยวิทยา
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

                         << ชมภาพกิจกรรม >>


25 ธ.ค. 58
     นักเรียนทางเลือกพบคุณครู
                        << ชมภาพกิจกรรม >>


22 ต.ค. 58
       งานฝ่ายวิชาการนักเรียนโรงเรียนคำเตยวิทยา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
DLIT
                         << ชมภาพกิจกรรม >>


11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ << ชมภาพกิจกรรม >>
10 ส.ค. 58 Coaching&Mentoring << ชมภาพกิจกรรม >>
6-7 ส.ค. 58 กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน << ชมภาพกิจกรรม >>
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา << ชมภาพกิจกรรม >>
29 ก.ค. 58 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย << ชมภาพกิจกรรม >>
16 ก.ค. 58 อบรมการสร้างข้อสอบมาตรฐาน << ชมภาพกิจกรรม >>
15 ก.ค. 58 นิเทศเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน << ชมภาพกิจกรรม >>
14 ก.ค. 58 ประเมินยกระดับโรงเรียนในฝันที่ยั่งยืน << ชมภาพกิจกรรม >>
1 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ << ชมภาพกิจกรรม >>
18 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 << ชมภาพกิจกรรม >>
18 มิ.ย. 58 ทำบุญเลี้ยงพระฉลองโดม << ชมภาพกิจกรรม >>
18 มิ.ย. 58 เลี้ยงรับ-ส่งคุณครู << ชมภาพกิจกรรม >>
12 มิ.ย. 58 ค่ายวิทยาศาสตร์ << ชมภาพกิจกรรม >>
30 พ.ค. 58 รับนโยบายสู่การปฏิบัติ << ชมภาพกิจกรรม >>
22 พ.ค. 58 รับคุณครูคนใหม่ << ชมภาพกิจกรรม >>
ข่าวการศึกษา
 
 
ผู้บริหาร
นายอมร ฤกษ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา
<< แนะนำผู้อำนวยการ >>
 
นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา
<< แนะนำรองผู้อำนวยการ >>
ฐานข้อมูลออนไลน์คำเตยวิทยา
กิจกรรมเด่น
ปฏิทิน
สถานที่ท่องเที่ยว
รอยพระพุทธบาท
พระธาตุกล่องข้าวน้อย
ของฝากจังหวัดยโสธร
ประเพณีบุญบั้งไฟ
หน่วยงานราชการที่สำคัญ
เว็บไซต์หน่วยงานราชการในยโสธร
ลิงค์เว็บไซต์ที่สำคัญ

 


โรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
โทร. ๐-๔๕๗๑-๘๑๒๘
E-Mail :: khamtoei@hotmail.com